ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

მომხმარებლებს ყოველთვის მიეწოდებათ ყველაზე უსაფრთხო, ხელმისაწვდომი და ფუნქციონალური პროდუქტი. შემდეგი წარმოადგენს ჩვენს პოლიტიკას მიზნების მისაღწევად:

  1. ტექნოლოგიების საუკეთესოდ გამოყენება;
  2. მომხმარებელთა ინფორმირებულობისა და ჩვენი თანამშრომლების კვალიფიკაციის მაქსიმალურად გაზრდა, რათა უზრუნველყო მათზე წვდომა;
  3. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, მუდმივგანვითარება და გაუმჯობესება.